Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 คน
1080102 งานหอสมุดกลาง (จำนวน 3 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449236นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
2449235นางโชติกา โสดาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
3450042นางสาวดวงกมล วังคีรีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุดงานหอสมุดกลางลูกจ้างชั่วคราว
1080103 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1556400นางสาวดวงใจ คำทิพย์พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2560581นางสาวปนัดดา วงศ์โสมพนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
10801 สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1449244นางสำริศ อินทรสพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
2556410นายไพโรจน์ ใจใหญ่พนักงานสถานที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
3558532นางสกาวเดือน อ่อนโอนพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว
4559544นางธนพร แสนลัดพนักงานอาคารสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลูกจ้างชั่วคราว