Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������� ประเภท ทุกประเภท จำนวน 4 คน
11101 งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 4 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351008นางสาวณัฐสุดา หุ่นทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานตรวจสอบภายในพนักงานราชการ
2654088นางสาวกิตติกานต์ กิตติชญานันท์นักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
3654095นางสาวธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมืองนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย
4656273นางสาวสุภาณี เมืองจีนนักตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย