Please wait...

ข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งหมดแยกตามหน่วยงาน

คณะ/สำนัก/สถาบัน ��������������������������������������������� ประเภท พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
11101 งานตรวจสอบภายใน (จำนวน 1 คน)
ลำดับที่ เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
ประเภท
1351008นางสาวณัฐสุดา หุ่นทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานตรวจสอบภายในพนักงานราชการ