รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

  • มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศแบบออนไลน มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


คลิกเพื่อดูรายงานการประเมินความพึงพอใจในแต่ละปี.
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ มรภ.พช.ที่ 7.3

  • คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ

คลิกรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละปี.
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

รายงานฐานข้อมูล สกอ. ประจำปีการศึกษา.

[รายงานเผยแพร่ 1] นักศึกษาเข้าใหม่ 2561


[รายงานเผยแพร่ 1.1] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 1.2] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 1.3] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 1.4] รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 1.5] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด ปีการศึกษา 1-2561 จำแนก 3 กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 1.6] สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่-ประจำปีการศึกษา-2561
[รายงานเผยแพร่ 1.7] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่-จำแนกตามสาขาวิชา-ประจำปีการศึกษา-2561

[รายงานเผยแพร่ 2] นักศึกษาทั้งหมด 2561


[รายงานเผยแพร่ 2.1] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.2] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.3] รายงานเผยแพร่ 4
[รายงานเผยแพร่ 2.4] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.5] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2561 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.6] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2561
[รายงานเผยแพร่ 2.7] รายงานเผยแพร่ 3
[รายงานเผยแพร่ 2.8] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน 1
[รายงานเผยแพร่ 2.9] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 1-2561
[รายงานเผยแพร่ 2.10] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน 1
[รายงานเผยแพร่ 2.11] จำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.12] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.13] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.14] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.15] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)-สถานะพักการเรียน

[รายงานเผยแพร่ 2] นักศึกษาทั้งหมด


[รายงานเผยแพร่ 2.1] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา
[รายงานเผยแพร่ 2.2] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.3] รายงานจำนวนนักสึกษาทั้งหมด 1-2560 จำแนกกลุ่ม ISCED
[รายงานเผยแพร่ 2.4] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED
[รายงานเผยแพร่ 2.5] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560 จำแนก 3 กลุ่มสาขาวิชา
[รายงานเผยแพร่ 2.6] จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.7] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขา สกอ. 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.8] จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.9] จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.10] จำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่)
[รายงานเผยแพร่ 2.11] จำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่) 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.12] รายงานจำนวนนักศึกษา 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.13] รายงานจำนวนนักศึกษา
[รายงานเผยแพร่ 2.14] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่)
[รายงานเผยแพร่ 2.15] รายงานจำนวนนักศึกษา
[รายงานเผยแพร่ 2.16] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ
[รายงานเผยแพร่ 2.17] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ 1-2560
[รายงานเผยแพร่ 2.18] รายงานจำนวนนักศึกษาสานะปกติ
[รายงานเผยแพร่ 2.19] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ 1-2560

[รายงานเผยแพร่ 1] นักศึกษาเข้าใหม่ 2559


[รายงานเผยแพร่ 1.1] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ่ 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.2] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.3] รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.4] รายงานจำนวนนิสิต-นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด ปีการศึกษา 1-2559 จำแนก 3 กลุ่มสาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.5] สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.6] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.7] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายงานเผยแพร่ 1.8] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียน 1

[รายงานเผยแพร่ 2] นักศึกษาทั้งหมด


[รายงานเผยแพร่ 2.1] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.2] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ รายงานเผยแพร่ 4
[รายงานเผยแพร่ 2.3] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.4] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.5] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ภาคการศึกษา 1-2559 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.6] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียน 1
[รายงานเผยแพร่ 2.7] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขา สกอ. ปีการศึกษา 1-2559 รายงานเผยแพร่ 3
[รายงานเผยแพร่ 2.8] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียน 1 ตามหลักสูตร
[รายงานเผยแพร่ 2.9] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 1-2559 ตามสาขาวิชา
[รายงานเผยแพร่ 2.10] จำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ คณะ เพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.11] จำนวนนักศึกษา (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ คณะ เพศ
[รายงานเผยแพร่ 2.12] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.13] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.14] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.15] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่-ระดับการศึกษา คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.16] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.17] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.18] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ รวมศูนย์ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 2.19] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามระดับการศึกษา ชั้นปี เพศ)

[รายงานเผยแพร่ 3] ผู้สำเร็จการศึกษา


[รายงานเผยแพร่ 3.1]รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะ-สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 3.2] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะ-สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 3.3] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะ-สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 3.4] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.5] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.6] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.7] ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานเผยแพร่ 3 รายงานนักศึกษาเข้าใหม่

[รายงานเผยแพร่ 3.1 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.2 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.3 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.4 รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ 2558
[รายงานเผยแพร่ 3.5 รายงานนักศึกษาใหม่ 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.6 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.7 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.8 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.9 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.10 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.11 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.12 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.13 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.14 รายงานสรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.15 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.16 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 3.17 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ 2/2558

รายงานเผยแพร่ 4 นักศึกษาทั้งหมด

[รายงานเผยแพร่ 4.1] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1/2558 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 4.2 ] รายงานจำนวนนิสิต / นักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 4.3 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด(รวมประเภท นศ.) ภาคการศึกษา 1/2558 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 4.4 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1/2558 จำแนกกลุ่มสาขา ISCED
[รายงานเผยแพร่ 4.5 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1/2558 จำแนก 3 กลุ่ม
[รายงานเผยแพร่ 4.6 ] รายงานจำนวนนักศึกษา 1/2558 จำแนกตามหลักสูตร
[รายงานเผยแพร่ 4.7 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขา สกอ. ปีการศึกษา 1/ 2558
[รายงานเผยแพร่ 4.8 ] จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามหลักสูตร 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 4.9 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 1/2558 จำแนกตามสาขาวิชา
[รายงานเผยแพร่ 4.10 ] รายงานจำนวนนักศึกษา 1/2558 จำแนกตามภูมิลำเนา
[รายงานเผยแพร่ 4.11 ] รายงานจำนวน แยกตามภูมิลำเนา 1/2558
[รายงานเผยแพร่ 4.12 ] รายงานจำนวนนักศึกษา (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.13 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด แยกตามคณะ
[รายงานเผยแพร่ 4.14 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.15 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ รวมศูนย์ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.16 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามระดับการศึกษา ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.17 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.18 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (รวมประเภทนักศึกษา)
[รายงานเผยแพร่ 4.19 ] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2/2558 (รวมประเภทนักศึกษา)
[รายงานเผยแพร่ 4.20 ] รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2/2558 (รวมประเภทนักศึกษา)
[รายงานเผยแพร่ 4.21 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนกกลุ่มสาขา ISCED)
[รายงานเผยแพร่ 4.22 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนก 3 กลุ่ม)
[รายงานเผยแพร่ 4.23 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 4.24 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขา สกอ.)
[รายงานเผยแพร่ 4.25 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 4.26 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (จำแนกตามสาขาวิชา)
[รายงานเผยแพร่ 4.27 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.28 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่ ระดับการศึกษา คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.29 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.30 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.31 ] รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2/2558 (แยกตามภูมิลำเนาที่อยู่/ระดับการศึกษา คณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.32 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ 2/2558 (แยกตามคณะ เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.33 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ รวมศูนย์ 2/2558(แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.33 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ 2/2558 (แยกตามระดับการศึกษา ชั้นปี เพศ)
[รายงานเผยแพร่ 4.34 ] รายงานจำนวนนักศึกษาสถานะปกติ 2/2558 (แยกตามคณะ ชั้นปี เพศ)

รายงานเผยแพร่ 5 รายงานการสำเร็จการศึกษา

[รายงานเผยแพร่ 5.1] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.2] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.3] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.4] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.5] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.6] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.7] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (จำแนกตามคณะและสาขาวิชา)สูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.8] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557 (จำแนกตามคณะ)
[รายงานเผยแพร่ 5.9] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2/2557 (จำแนกตามคณะ)
[รายงานเผยแพร่ 5.10] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.11] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.12] รายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
[รายงานเผยแพร่ 5.13] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.14] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.15] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามหลักสูตร)
[รายงานเผยแพร่ 5.16] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามคณะและสาขาวิชา)
[รายงานเผยแพร่ 5.17] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามคณะ)
[รายงานเผยแพร่ 5.18] จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (จำแนกตามคณะ)

รายงานเผยแพร่ 6 รายงานตามหลักสูตร

[รายงานเผยแพร่ 6.1] รายงานข้อมูลหลักสูตรภาคการศึกษา 1/2558 จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา
[รายงานเผยแพร่ 6.2] รายงานข้อมูลหลักสูตรภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2558
[รายงานเผยแพร่ 6.3] รายงานหลักสูตรที่เปิดสอน
[รายงานเผยแพร่ 6.4] รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกรายบุคคล
[รายงานเผยแพร่ 6.5] รายงานข้อมูลหลักสูตร 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 6.6] รายงานข้อมูลหลักสูตร 2/2558 (จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา)
[รายงานเผยแพร่ 6.7] รายงานข้อมูลหลักสูตร 2/2558 (จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา)
[รายงานเผยแพร่ 6.8] รายงานหลักสูตรที่เปิดสอน 2/2558
[รายงานเผยแพร่ 6.9] รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร 2/2558 (แยกรายบุคคล)