ปรัชญา
ปญฺญฺา เสฏฺฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ปณิธาน
ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง
2.) ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3.) ให้บริการทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย
5.) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก
1.) มุ่งสู่ความสำเร็จ
2.) ทำงานเป็นทีม
3.) อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
4.) แสวงหาความรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
5.) ไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน