ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นระบบสารสนเทศที่สามารถนำเสนอข้อมูลประกอบการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา คณะวิชา และสถาบัน รวมถึงระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกทีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เช่น สกอ. สมศ. กพร. เป็นต้น
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปณิธาน : มุ่งพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นหน่วยงานที่จะประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษ์
อัตลักษณ์ คือ "บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน"
เอกลักษณ์ คือ "เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
"มีความรู้" หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถด้านวิชาการและในศาสตร์ต่างๆ ที่ได้เล่าเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้เท่าทันการเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกซึ่งเิกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้
"สู้งาน" หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัยมีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาลัย
"แหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาหลักสูตรและทำการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน และดำเนินการตามพันธกิจต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการพื้นฐานปรัญชาเศรษฐกิจอเพียง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น