หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สําหรับพลเมืองไทย

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill)

การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools)

การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform)