1. การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม
ปี 2553 | โดย อ.เสกสรรณ์ ศรีสวัสดิ์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
4. ผลของ 17 beta estradiol ต่อการแปลงเพศปลาหมอ
ปี 2556 | โดย อ.ธนภัทร วรปัสสุ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
5. ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ
ปี 2557 | โดย อ.ธนภัทร วรปัสสุ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
6. การพัฒนาระบบที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี 2554 | โดย อ.ยุภา คำตะพน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประเภท ทั่วไป
8. ชุดสาธิตการนับจำนวนและควบคุมพื้นที่การจอดรถยนต์ด้วยพีแอลซี
ปี 2553 | โดย อ.นิสิต องอาจ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
9. ชุดประลองการควบคุมลิฟต์จำลอง 4 ชั้นแบบคู่ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
ปี 2555 | โดย อ.นิสิต องอาจ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
10. ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด 300 วัตต์
ปี 2556 | โดย อ.นิสิต องอาจ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
11. รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2557 | โดย อ.วิศิษฎ์ บิลมาศ | คณะวิทยาการจัดการ | ประเภท ทั่วไป
12. การศึกษาสภาวะการย้อมสีขมิ้นบนด้ายฝ้าย
ปี 2553 | โดย อ.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประเภท ทั่วไป
14. การศึกษาความรู้พื้นฐานด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปี 2554 | โดย อ.ชุติมา กองถัน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประเภท ทั่วไป
15. แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2553 | โดย อ.ปวิตรา โคบำรุง | คณะวิทยาการจัดการ | ประเภท ทั่วไป
17. การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2556 | โดย อ.ตรียากานต์ พรมคำ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประเภท ทั่วไป
18. การผลิตและการเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด เพื่อใช้ในการดูดซับมีเทน
ปี 2556 | โดย อ.รุจิรา คุ้มทรัพย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประเภท ทั่วไป
19. การผลิตผงปรุงรสแกงขี้เหล็ก
ปี 2556 | โดย อ.ธนัชชา กุญแจทอง | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
20. การใช้แก่นตะวันและไฮโดรคอลลอยด์ในหมูยอไขมันต่ำ
ปี 2557 | โดย อ.ธนัชชา กุญแจทอง | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ประเภท ทั่วไป
« Previous 1 2 3 4 5 ... 49 Next »