รายการคำร้องขอพิมพ์ป้ายไวนิลที่ผ่านการอนุมัติ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วันที่จัดโครงการ วันที่อนุมัติโครงการ หน่วยงาน ราคา (บาท) สถานะ
1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 1 มกราคม 2513 1 มกราคม 2513 สำนักงานอธิการบดี ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
2 โครงการ 12 สิงหามหาราชินี : วันแม่แห่งชาติและสืบสานโครงการพระราชดำริสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 8 สิงหาคม 2561 22 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2,480.00 ส่งคำร้อง
3 โครงการนาฏศิลป์ดนตรีสู่ถิ่นไทย 8 สิงหาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ส่งคำร้อง
4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 8 มีนาคม 2561 4 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 6,660.00 ส่งคำร้อง
5 สัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 6 มีนาคม 2561 16 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 994.00 ส่งคำร้อง
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 504.00 ส่งคำร้อง
7 โครงการมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,800.00 ส่งคำร้อง
8 โครงการส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยี 1 คณะ 1 ชุมชน 17 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,956.00 ส่งคำร้อง
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 10 มกราคม 2561 25 ธันวาคม 2560 คณะครุศาสตร์ 1,620.00 ส่งคำร้อง
10 โครงการสืบสานประเพณีทำบุญและกีฬาสานสัมพันธ์ชาวคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 5 มกราคม 2561 29 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,980.00 ส่งคำร้อง
11 งานวันปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 ธันวาคม 2560 19 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ เรื่องการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน 25 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ส่งคำร้อง
13 โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน “รำโทนเมืองบึงสามพัน” 7 ธันวาคม 2560 1 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
14 โครงการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน “รำโทนเมืองบึงสามพัน” 7 ธันวาคม 2560 1 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ส่งคำร้อง
15 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 7 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
16 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 2 6 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 720.00 ส่งคำร้อง
17 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสื้อสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป 9 พฤศจิกายน 2560 18 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
18 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป 9 พฤศจิกายน 2560 18 ตุลาคม 2560 คณะครุศาสตร์ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
19 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 3 พฤศจิกายน 2560 11 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 4,920.00 ส่งคำร้อง
20 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 30 ตุลาคม 2560 8 กันยายน. 2560 สำนักงานอธิการบดี ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
21 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 30 ตุลาคม 2560 8 กันยายน. 2560 สำนักงานอธิการบดี 346.00 ส่งคำร้อง
22 รับสมัครนักศึกษา 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5,274.00 ส่งคำร้อง
23 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ 19 ตุลาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
24 โครงการจัดประชุมเพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 12 กันยายน. 2560 8 กันยายน. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,224.00 ส่งคำร้อง
25 โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ 22 สิงหาคม 2560 12 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 706.00 ส่งคำร้อง
26 โครงการค่ายเทคโนโลยีการเกษตรฯ รวมใจทำความดี 18 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,224.00 ส่งคำร้อง
27 อบรมเสริมสร้างศักยภาพภายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทซากดึกดำบรรพ์และธรณีสัญฐาน 16 สิงหาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
28 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ฯ : English We Can Phase2 : Most Exclusive 15 สิงหาคม 2560 5 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 960.00 ส่งคำร้อง
29 เสวนา เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ฝ่ายชุมชนเก่าบ้านสะเดียง 11 สิงหาคม 2560 25 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
30 โครงการประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2559 7 สิงหาคม 2560 5 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,224.00 ส่งคำร้อง
31 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 5,328.00 ส่งคำร้อง
32 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ "ไร่นาสวนผสม" ตามแนวทางพระราชดำริ 2 สิงหาคม 2560 31 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 720.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
33 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษให้คล้ายเจ้าของภาษา 27 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 540.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
34 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรม การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 19 กรกฎาคม 2560 21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,800.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
35 ป้ายยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อใช้ในการแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ 17 กรกฎาคม 2560 17 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5,256.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ 16 กรกฎาคม 2560 10 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 504.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
37 โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 14 กรกฎาคม 2560 13 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,224.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
38 โครงการเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจ 3 กรกฎาคม 2560 5 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่ระบุราคา ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
39 โครงการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพด้านห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 มิถุนายน 2560 28 พฤษภาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,184.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
40 โครงการเตรียมความพร้อมด้วยระบบการทดสอบทางการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 14 มิถุนายน 2560 28 ธันวาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
41 โครงการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ 29 พฤษภาคม 2560 17 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 240.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
42 สัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 18 พฤษภาคม 2560 2 พฤษภาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 690.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
43 โครงการปลูกต้นไม้ "ร้อยกล้า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2560" 9 พฤษภาคม 2560 6 พฤษภาคม 2560 สำนักงานอธิการบดี 346.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
44 10 มีนาคม 2560 21 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,972.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
45 อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร 1 กุมภาพันธ์ 2560 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,369.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
46 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านมารยาทไทย 25 มกราคม 2560 18 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 432.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
47 โครงการห้องสมุดมีชีวิต 24 มกราคม 2560 12 มกราคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 720.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
48 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 5 มกราคม 2560 30 กันยายน. 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 240.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
49 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตครูสู่ครูมืออาชีพ 4 มกราคม 2560 29 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 1,344.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
50 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตครูสู่ครูมืออาชีพ 4 มกราคม 2560 29 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 1,344.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
51 เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้แหล่งทุนภายนอกและขอตำแหน่งทางวิชาการ 8 ธันวาคม 2559 11 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 2,310.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
52 โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 29 พฤศจิกายน 2559 19 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,181.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
53 สัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 29 พฤศจิกายน 2559 19 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,012.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
54 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 พฤศจิกายน 2559 26 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 706.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
55 ห้องสมุดมีชีวิต : จัดทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26 ตุลาคม 2559 7 ตุลาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 240.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
56 ห้องสมุดมีชีวิต:จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต 26 ตุลาคม 2559 7 ตุลาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 240.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
57 โครงการวิจัย เรื่องแนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 ตุลาคม 2559 5 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 216.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
58 แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 ตุลาคม 2559 8 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 450.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
59 อบรมลูกเสือสามัญขั้นความรู้ขั้นสูง วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2559 12 ตุลาคม 2559 6 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 1,800.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
60 ห้ามจอดรถ 10 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 225.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
61 ห้ามจอดรถ 10 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 225.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
62 รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยจากไข้เลือดออก 6 ตุลาคม 2559 4 ตุลาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 480.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
63 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 6 ตุลาคม 2559 3 ตุลาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 5,566.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
64 เพื่อใช้ในโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 27 กันยายน. 2559 13 กันยายน. 2559 สำนักงานอธิการบดี 5,472.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
65 งานแนะนำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 16 กันยายน. 2559 29 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,303.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
66 พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.ปช. 10 กันยายน. 2559 29 สิงหาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 1,440.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
67 โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559 10 กันยายน. 2559 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
68 โครงการพิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2559 10 กันยายน. 2559 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 1,440.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
69 ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 กันยายน. 2559 24 สิงหาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 608.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
70 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (มัคคุเทศก์น้อย) 29 สิงหาคม 2559 25 สิงหาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 1,320.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
71 งานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 26 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ 1,404.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
72 ห้องสมุดมีชีวิต 24 สิงหาคม 2559 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
73 ห้องสมุดมีชีวิต :ส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ 24 สิงหาคม 2559 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ระบุราคา ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
74 โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ 24 สิงหาคม 2559 2 กันยายน. 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 300.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
75 โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล 24 สิงหาคม 2559 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 2,592.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
76 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 23 สิงหาคม 2559 28 กรกฎาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 240.00 ส่งคำร้อง
77 โครงการการประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที่ 3 22 กรกฎาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 720.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
78 ปฐมนิเทศและแนะนำการใช้ห้องสมุด 9 กรกฎาคม 2559 24 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,250.00 ส่งคำร้อง
79 ทุนอุดหนุนการศึกษา 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 192.00 ส่งคำร้อง
80 โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ตจามแนวพระราชดำริ 30 มิถุนายน 2559 14 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 461.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
81 โครงการส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 30 มิถุนายน 2559 14 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,181.00 ส่งคำร้อง
82 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 29 มิถุนายน 2559 25 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 720.00 ส่งคำร้อง
83 โครงการความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมและบริการวิชาการฯ 24 มิถุนายน 2559 23 มิถุนายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1,920.00 ส่งคำร้อง
84 ป้ายบอกทางจราจร 23 มิถุนายน 2559 21 มิถุนายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 345.00 ส่งคำร้อง
85 โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์สัมพันธ์สู่วัดป่าภูทับเบิก 22 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 240.00 ส่งคำร้อง
86 โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์สัมพันธ์ สู่วัดป่าภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 22 -24 มิถุนายน 2559 21 มิถุนายน 2559 18 มิถุนายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังไม่ระบุราคา ส่งคำร้อง
87 รับสมัครเพิ่มเติม 20 มิถุนายน 2559 20 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,549.00 ส่งคำร้อง
88 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ 17 มิถุนายน 2559 8 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 720.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
89 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 19 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 33,084.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
90 ซ่อมแซมป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่ชำรุด 8 มิถุนายน 2559 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 2,016.00 ส่งคำร้อง
91 โครงการศึกษาดูงานและสานความสัมพันธ์ วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2559 7 มิถุนายน 2559 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 432.00 ส่งคำร้อง
92 ตามคำสั่งที่ 757/2559 เรื่องแต่งตั้งสอบสัมภาษณ์พร้อมรับรายงานตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. 21 พฤษภาคม 2559 21 พฤษภาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,100.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
93 โครงการปลูกต้นไม้ "ร้อยกล้า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2559" 19 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 540.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
94 ค่ายชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมใจทำความดี 19 พฤษภาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 360.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
95 ค่ายชาวเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรวมใจทำความดี 19 พฤษภาคม 2559 12 พฤษภาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 360.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
96 สัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและประกวดผลงานนักศึกษา 17 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,500.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
97 เปิดประตูเรียนรู้ภาษาเขมร 16 พฤษภาคม 2559 6 กุมภาพันธ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 346.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
98 Goodbye senior 3 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,920.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
99 อบรมเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 2 พฤษภาคม 2559 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 1,440.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
100 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จาก 3D Printer ด้วยซอฟต์แวร์ opensource/freeware 27 เมษายน 2559 27 เมษายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 641.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
101 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 26 เมษายน 2559 26 เมษายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,102.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
102 ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 22 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 5,040.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
103 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22 เมษายน 2559 22 เมษายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,080.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
104 เพื่อใช้ปิดทาง ขึ้น-ลง บันได ด้านหน้าอาคารหอพักบุคลากร 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 252.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์" 18 เมษายน 2559 18 เมษายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 960.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
106 เพื่อขอขอบคุณ 12 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 2,016.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
107 โครงการฝึกบุคลากรทางลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 8 เมษายน 2559 8 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์ 1,800.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
108 รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และรายงานการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี 2559 4 เมษายน 2559 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานอธิการบดี 4,277.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
109 ยินดีต้อนรับ 4 เมษายน 2559 4 เมษายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 1,536.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
110 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 29 มีนาคม 2559 9 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่ระบุราคา ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
111 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2558 27 มีนาคม 2559 10 เมษายน 2559 สำนักงานอธิการบดี 720.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
112 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 24 มีนาคม 2559 1 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,080.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
113 อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเส้นใยจากเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 11 มีนาคม 2559 11 มีนาคม 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,080.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
114 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 มีนาคม 2559 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,434.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ
115 โครงการศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา 7 เมษายน 2558 30 มีนาคม 2558 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 960.00 ผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ
116 การเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 18 มีนาคม 2557 18 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 720.00 ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ