ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอพิมพ์ไวนิล

หมายเหตุ   
1) กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนใช้งานจริง 2 สัปดาห์
2) ใช้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล *.Tiff / *.JPG   และรูปแบบสี CMYK เท่านั้น
3) ส่งไฟล์สำหรับพิมพ์ไวนิลไปยังเมล์ vinyl.pcru@pcru.ac.th
กรุณายื่นแบบฟอร์มที่
งานธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โทร. 056-717100 ต่อ 2811, 2812, 2814

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ miscenter.pcru.ac.th/downloadvinyl/vinyl.pdf

สอบถามการพิมพ์ป้ายไวนิล โทรภายใน 1184, 5510 สอบถามการใช้งานระบบ โทรภายใน 2832