ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. เพศ

2. ประเภทผู้รับบริการ

สังกัดคณะวิชา/หน่วยงาน

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
   1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความชัดเจน
   1.2 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
   2.1 ให้บริการด้วยความสนใจ/เอาใจใส่ กับผู้มาขอรับบริการ
   2.2 มีความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
   2.3 การให้คำแนะนำหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
   2.4 ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
   3.1 มีบริการช่องทางการรับแจ้งปัญหา และตอบปัญหาแบบออนไลน์ ในการใช้งานบริการต่างๆ ของสำนัก
   3.2 มีการให้บริการออนไลน์ เช่น การต่ออายุการยืมหนังสือ, การบริการสืบค้นทรัพยากรผ่านเว็บ OPAC, การแจ้งซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร, มีระบบสมัครอีเมล และ Google App for Education ด้วยตนเอง และห้องเรียนออนไลน์ เป็นต้น
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
   4.1 การบริการหอสมุดกลาง
   4.2 การบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย
   4.3 การบริการระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
5. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
   5.1 ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น Website และ Facebook
   5.2 บริการเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนัก
   5.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารการบริการ/กิจกรรม/ทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความสม่ำเสมอ
   5.4 ข้อมูลสารสนเทศของสำนักมีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ท่านต้องการให้สำนักดำเนินการ
   1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ...........................................
   2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ .................................
   3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก......................
   4. ด้านคุณภาพการให้บริการ..................................
   5. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน......................................