ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ประเภทผู้รับบริการ

2.ช่องทางที่ท่านรับบริการ จากกองพัฒนานักศึกษา

3.หน่วยงานที่ท่านติดต่อรับบริการ ภายในกองพัฒนานักศึกษา

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
   1.1 มีความชัดเจนของข้อมูลและการสื่อสาร
   1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
   1.3 ระยะเวลาในการให้บริการ มีความเหมาะสม
   1.4 การให้บริการทันตามเวลาที่กำหนด
   1.5 มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการให้บริการ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
   2.1 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ
   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม
   2.3 เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
   2.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ (ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้)
   2.5 เจ้าหน้าที่ไม่รับสิ่งของตอบแทน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
   3.1 สถานที่มีความพร้อม สะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการ
   3.2 การจัดพื้นที่บริการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
   3.3 เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน มีความพร้อมเพียงพอต่อการให้บริการ
   3.4 การติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถเข้าถึงการรับบริการได้ง่าย
   3.5 มีช่องบริการเร่งด่วน เมื่อต้องการติดต่อเรื่องด่วนที่สุด
4. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
   4.1 เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาสืบค้นได้ง่าย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
   4.2 การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง
   4.3 ฐานข้อมูลกองพัฒนานักศึกษา มีความคุ้มประโยชน์
   4.4 ข้อมูลมีความทันสมัย สามารถลดค่าใช้จ่ายหรือลดต้นทุนการให้บริการ
   4.5 การประชาสัมพันธ์ มีอย่างสม่ำเสมอ และทันต่อเหตุการณ์
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ
   5.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
   5.2 ได้รับบริการคุ้มค่าคุ้มประโยชน์
   5.3 มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน กรณีได้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
   5.4 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
   5.5 ภาพรวมการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุปัญหาที่พบ ในกรณีต้องการให้ปรับปรุง
   1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
   2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
   3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
   4. ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
   5. ด้านคุณภาพการให้บริการ