ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม

คณะ

อายุผู้ประเมิน

เพศ

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านเจ้าหน้าที่
   1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและตรงต่อเวลา
   1.2 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีเป็นมิตร และมีความเต็มใจในการให้บริการ
   1.3 เจ้าหน้าที่แต่งการสุภาพและมีความเหมาะสม
   1.4 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
   1.5 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
   1.6 เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาในการใช้บริการอย่างรวดเร็วพร้อมให้คำแนะนำและตอบคำถามอย่างชัดเจน
2. ด้านประสิทธิภาพของอุปกรณ์
   2.1 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
   2.2 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องเสียง/ไมโครโฟน
   2.3 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องปรับอากาศ
   2.4 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต
   2.5 ความพร้อมและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ เช่น Projector Visualizer
   2.6 ความทันสมัยของอุปกรณ์ Hardware และ Software ที่ให้บริการ
3. ด้านสถานที่และสิ่งอำอวยความสะดวก
   3.1 ความเหมาะสมของแสงสว่างภายในห้อง
   3.2 ความเหมาะสมของอุณหภูมิภายในห้อง
   3.3 สถานทีมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ
   3.4 ความสะอาดของห้องน้ำ
   3.5 ความสะดวกสถานที่จอดรถ
   3.6 สภาพแวดล้อมในห้องสะอาดและเป็นระเบียบ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
   1. ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่
   2. ข้อเสนอแนะด้านอุปกรณ์
   3. ข้อเสนอแนะด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
   4. ท่านคิดว่าหน่วยงานควรปรับปรุงเพิ่มด้านอะไรบ้าง
   5. ท่านคิดว่าอยากให้สำนักฯ เพิ่มบริการอะไรบ้าง
   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ