ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. เพศ

2. สถานะภาพ

3. หน่วยงานที่สังกัด

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ดีมาก และ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ควรปรับปรุง โปรดเลือก ในช่องระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละด้านที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

หัวข้อประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ด้านการแสดงผลของเว็บไซต์
   1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการ
   1.2 ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเว็บไซต์
   1.3 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเว็บไซต์
   1.4 การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
   1.5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความเหมาะสมน่าสนใจ
   1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในเว็บไซต์
   1.7 ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เอกสาร
   1.8 รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
   1.9 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ อ่านได้ง่าย
   1.10 ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์
2. ด้านการใช้งานเว็บไซต์
   2.1 ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
   2.2 มีระบบค้นหาข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
   2.3 รูปแบบของเมนูมีความเหมาะสม
   2.4 ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
   2.5 ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
   2.6 ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
   2.7 ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
   2.8 ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
   2.9 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ
   2.10 มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
   ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงเว็บไซต์