โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

6 กุมภาพันธ์ 2562

 • 08:00 - 09:00

  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

 • 09:00 - 09:30

  พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดี (CIO)

 • 09:30 - 10:30

  การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology กับการให้บริการของ ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0” มีวิทยากรดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
 • 10:30 - 10:45

  รับประทานอาหารว่าง

 • 10:45 -12:15

  การอภิปรายร่วม เรื่อง “Disruptive Technology กับการให้บริการของ ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0” (ต่อ) มีวิทยากรดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
 • 12:15 - 13:00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13:00 - 15:00

  การบรรยายพิเศษ โดยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 เรื่อง “เทคโนโลยี Blockchain กับการพัฒกานารศึกษาไทย” วิทยากรโดย ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์ Advance Visionary Architect กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (เคบีทีจี)
      กลุ่มที่ 2 เรื่อง Green Library วิทยากรโดย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน 2. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ณ ห้องหนังสือใหม่ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ

 • 15:00 - 15:15

  รับประทานอาหารว่าง

 • 15:15 - 16:30

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (งานบริหารและธุรการ งานระบบเครือข่าย งานพัฒนาซอฟต์แวร์ และงานหอสมุดกลาง)

 • 16:30 - 18:00

  เดินทางเข้าที่พักฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C

 • 18:00 - 22:00

  งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ และพิธีมอบธงเจ้าภาพการจัดสัมมนา ครั้งที่ 9 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี)

7 กุมภาพันธ์ 2562

 • 08:00 - 08:30

  ลงทะเบียน

 • 08:30 - 12:15

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance ARIT) แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์
      กลุ่มที่ 2 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
      กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการสำนักในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน

 • 12:15 - 13:00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13:00 - 17:30

  การสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อนาคตของ ARIT Grand Design แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มดังนี้
      กลุ่มที่ 1 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์
      กลุ่มที่ 2 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
      กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการสำนักในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน

 • 18:00

  รับประทานอาหารเย็น

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

8 กุมภาพันธ์ 2562

 • 8:00 - 10:30

  อภิปรายร่วมนำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย และสรุปแนวทางการดำเนินงาน ของเครือข่าย ARIT แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
      กลุ่มที่ 1 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์
      กลุ่มที่ 2 บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาห้องสมุดสมาร์ทในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for Smart Library Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ และ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์
      กลุ่มที่ 3 การบริหารจัดการสำนักในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน

 • 10:30 - 10:45

  รับประทานอาหารว่าง

 • 10:45 - 12:15

  การศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมอำเภอเขาค้อ ดังนี้ 1.วัดผาซ่อนแก้ว 2. พิโนลาเต้

 • 12:15 - 13:00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13:00 - 16:30

  การศึกษาแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมอำเภอเขาค้อ (ต่อ) 1. ทุ่งกังหันลม 2. พระบรมธาตุเจดีย์ 3. พระตำหนักเขาค้อ 4.ไร่สตรอเบอรี่

 • 16:30

  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 – 13.00 น.