รายชื่อผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำปี 2565
1. อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. อาจารย์ ดร. สุพรรษา น้อยนคร

กลุ่มสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อาจารย์ วรชัย ศรีเมือง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. อาจารย์ ศานต์ พานิชสิติ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. อาจารย์ ดร. พิมพ์พรรณ ทิพยแสง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ผศ. สนธยา วันชัย

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7. ผศ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. อาจารย์ นภาพร ตุ้มทองคำ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. ผศ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. อาจารย์ วาสนา วงศ์ษา

กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. อาจารย์ ดวงจันทร์ สีหาราช

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. อาจารย์ นิตยา นาคอินทร์

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์
14. อาจารย์ ยุภา คำตะพล

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15. ผศ. อิศราพร ชัยงาม

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์
16. อาจารย์ ศุภรัตน์ แก้วเสริม

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
17. อาจารย์ เอ็ม สายคำหน่อ

กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
18. อาจารย์ ฉัตรชัย เสมาทอง

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์
19. ผศ. เขมปริต ขุนราชเสนา

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี