คำถามที่พบบ่อย

กรุณาเลือกหมวดคำถามที่ต้องการ

ค้นหาคำถาม
แสดงทุกคำถามและทุกหมวดที่พบบ่อย

รวมคำถามที่พบบ่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งมีระบบดังนี้ 1.ระบบงานทะเบียน2.ระบบการบริหารงบประมาณ3.ระบบพัสดุและการบริหารสินทรัพย์ 4.ระบบงานการเงิน5.ระบบการบัญชี6.ระบบต้นทุนต่อหน่วย7.ระบบบัญชีเงินเดือน 8.ระบบบริหารงานบุคลากร9.ระบบงานธุรกา 10.ระบบทะเบียนและวัดผล  

รวมคำถามที่พบบ่อยในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบงานบริหารเอกสาร ซึ่งรวมถึงการรับ-ส่ง หนังสือภายนอกและภายใน ,คำสั่ง ,ประกาศ เป็นต้น

รวมคำถามที่พบบ่อยในการใช้งานห้องสมุด

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ท 

รวมคำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบโทรศัพท์ภายใน

รวมคำถามที่พบบ่อยในการสอบถามการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์