ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
หัวข้อการอบรม
วัน/เวลา
สถานที่อบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง "การใช้งานระบบบริการจัดการ เบิก-จ่าย วัสดุ" วันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะวิทยาการจัดการ) วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะวิทยาการจัดการ) วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการ แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้อง IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก - จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT201 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้อง IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ Microsoft team วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 ,IT203 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง "การนำเทคโนโลยี G - Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร" วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ห้องบริการอินเทอร์เน็ต หอสมุดกลาง อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน Technology Enhanced Learning 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) 27 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc