ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ
หัวข้อการอบรม
วัน/เวลา
สถานที่อบรม
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน Technology Enhanced Learning 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ๒๒๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน) 27 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสีทอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการอบรม หลักสูตร เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำบันทึกคำของบประมาณ ระดับคณะ สถาบัน สำนัก วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154 http://www.pcru.ac.th/arc