รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นางสาว ปวีณา ทองเป๊ะ สำนักวิทยบริการฯ
2
นาย อุดมศักดิ์ ภู่พิมล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
นาง สังเวียน. จินดา สำนักวิทบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
นาง มัทนา จันทร์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
นางสาว ศิวพร อ่อนุชุ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6
นาย อดิสรณ์ เนาว์แก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7
นาย ขวัญชัย บุญทองเถิง งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
นางสาว ทิวา ไพรเขต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9
นาง อรทัย เพชระบูรณิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10
นางสาว แสงสุนีย์ เดชมา สำนักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน
11
นาง คำไผ่ แก่นไทย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
12
นาง อุตสา สว่างแจ้ง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
13
นาย ขวัญชัย แก่นไทย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
14
นาง จินตนา ศักดิ์เสถียรกุล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15
นางสาว ณุตรา พงษ์ไทย กองพัฒนานักศึกษา
16
นางสาว ทิพยาภา ถิรรุจเขมพร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
17
นางสาว วัลยา ภูจุ้ย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
18
นางสาว อารีรัตน์ ใจหนัก กองนโยบายและแผน
19
นางสาว ชุติมา พุฒอ่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา
20
นาง กฤษวีณ์ภัค ทองสี สถาบันวิจัยและพัฒนา
21
นางสาว มณีนุช เกตุแฟง สถาบันวิจัยและพัฒนา
22
นางสาว วณิชยา บัวสิงคำ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
23
นางสาว วิรงลอง ทองขาว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24
นาง วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25
นาง ศิริลักษณ์ วรปัสสุ
26
นางสาว วิไล สุกแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม
27
นาง กุลทินี ปานแดง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28
นาง ณัฐณิชา อินจำปา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29
นาง กุหลาบ ชาติชะนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30
นาย เกรียงยศ ไทยช้อย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31
นางสาว บุษยามาส นามพุทธา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32
นาง วิชชุลดา องอาจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33
นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
34
นาย กิตติศักดิ์ อัตตะชีวะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35
นาง รัดดา สำราญพันธุ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
36
นาย ยศรพี ทองเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
37
นางสาว ภัสราภรณ์ บุญสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
38
นางสาว รมิดา สายทอง
39
นาง ณัฐยา สุโนพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
40
นาง รัตนา ชมมัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
41
นาย บรรจง สุรินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
42
นางสาว ศิรินทิพย์ ผลประเสริฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154