รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
นาง โศศิษฐา แดงตา คณะวิทยาการจัดการ
3
นางสาว วารินทร์ เพชระบูรณิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4
นาง กฤษวีณ์ภัค ทองสี สถาบันวิจัยและพัฒนา
5
นางสาว สุพิชญา พูนมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
6
นาย ศุภณัฐ วิสุงเร กองนโยบายและแผน
7
นางสาว ศิวพร อ่อนชุ่ม สำนักวิทยบริการ
8
นาง ณัฐชา ก้อนทองคำ กองพัฒนานักศึกษา
9
นาง วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154