รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นาง อมรรัตน์ กาละบุตร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2
นางสาว สุพิชญา พูนมี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3
นาง จารุวรรณ จิรังนิมิตสกุล งานคลัง
4
นางสาว ยุพา แก้วบาง งานประชุมและพิธีการ
5
นาง พรรณิสา แดงสวัสดิ์ งานทรัพย์และสวัสดิการ
6
นางสาว สุรีรัตน์ บุตรดา งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
7
นาง ธัญญารัตน์ คงเมือง งานทรัพย์และสวัสดิการ
8
นางสาว บุศรินทร์ พลพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
9
นางสาว พุทธิดา ขุนเทพ งานบริหารและธุรการ กองกลาง
10
นางสาว ขนิษฐา ขันตี งานบริหารและธุรการ
11
นางสาว กัลยภาพรรณ เกิดเดช งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง
12
นางสาว สุภารัตน์ หอยสังข์ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
13
นาย ณัฐพงษ์ อุตตโม งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
14
นางสาว นันทพร ทองจิตติ งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
15
นางสาว ชลธิชา ภูจุ้ย งานประชาสัมพันธ์
16
นางสาว สินนภา มามั่ง งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
17
นาย ชัยวัช เจริญพร้อม งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
18
นางสาว คลายโศก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
19
นางสาว มัลลอกา อุฤทธิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20
นางสาว วิภารัศมิ์ เหมบุรุษ สถาบันภาษา
21
นางสาว อรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์
22
นาง สมฤดี ศรีเมือง
23
นางสาว เกวลี น้อมเศียร งานการเจ้าหน้าที่
24
นาย ชัชวาล ระตะเจริญ งานนิติการ
25
นาย วิโรจน์ หุ่นทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
26
นาง วรัญญา หมวกน่วม งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
27
นาง นิภา พิลาเกิด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
28
นางสาว กัญญาภัค ดีดาร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
29
นางสาว จิรภา เหมือนพิมทอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
30
นางสาว ณัฐวดี แก้วบาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
31
นางสาว ปวีณา บัวบาง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
32
นาย พิทักษ์ จันทร์จิระ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
33
นางสาว อุษา เดชสำรี งานคลัง
34
นางสาว สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35
นาง สุพรรณี ตั้งจิตเจริญกุล งานบริหารและธุรการ
36
นาย ธีระวัฒน์ กองกลาง
37
นาย นันทวุฒิ โพธิวัฒตะ กองกลาง
38
นาย ปราการ สุวรรณเจริญ กองกลาง
39
นาย ฐิติกร ตั้งจิต กองกลาง
40
นาย ออมสิน พรมแก้ว งานพัฒนากายภาพสิ่งแวดล้อม
41
นาย ณฐพล น้อยเอี่ยม งานบริหารและธุรการ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154