รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
ดร. สุวิชา พุทธารัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
นางสาว ปาริชาติ ยศปาน กองนโยบายและแผน
3
นางสาว อำภาพร นาคเพชร กองนโยบายและแผน
4
นางสาว อารีรัตน์ ใจหนัก กองนโยบายและแผน
5
นาย ศุภณัฐ วิสุงเร กองนโยบายและแผน
6
นาง สุวรรณี พุฒตรง กองนโยบายและแผน
7
นางสาว วิไล สุกแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโนโลยีอุตสาหกรรม
8
นางสาว วิรงลอง ทองขาว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
นางสาว ธิวาเฉลิม จันทิมา
10
นางสาว เนตรนพิศ ศรีบุปผา กองนโยบายและแผน
11
นางสาว กัญญ์ชุลี เยาวพินด์ กองนโยบายและแผน
12
นาง อาทิตยา ฉิมมา กองนโยบายและแผน
13
นางสาว ศิรินภา จั๋นโปแว่น
14
นางสาว จันทิมา คุ้มภัยเพื่อน กองนโยบายและแผน
15
นางสาว ระวิพันธ์ แตงตรง กองพัฒนานักศึกษา
16
นางสาว ณุตรา พงษ์ไทย กองพัฒนานักศึกษา
17
ว่าที่ร้อยตรี ธีรภัทร์ ขอมน้อย กองพัฒนานักศึกษา
18
นางสาว สำเนียง สุขเมือง กองพัฒนานักศึกษา
19
นาง ณัฐชา ก้อนทองคำ กองพัฒนานักศึกษา
20
นางสาว ภัทรวดี แถมศิิริ คณะครุศาสตร์
21
นางสาว ธนัชญา ทับสิงห์ ครุศาสตร์
22
นาง พรรณณิชา คลังตุ้ย กองพัฒนานักศึกษา
23
นางสาว กิตติกานต์ กิตติชญานันท์ งานตรวจสอบภายใน
24
นางสาว ณัฐสุดา หุ่นทอง งานตรวจสอบภายใน
25
นางสาว สุภาณี เมืองจีน งานตรวจสอบภายใน
26
นางสาว ธันยรัศมิ์ แก้วดอนเมือง งานตรวจสอบภายใน
27
นาง อิศราพร ชัยงาม คณะครุศาสตร์
28
นาย กิตติพันธ์ พลพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
29
นางสาว สุจิตรา จุ้ยวอน กองนโยบายและแผน
30
นางสาว ชุติมา พุฒอ่อน สถาบันวิจัยและพัฒนา
31
นาง กฤษวีณ์ภัค ทองสี สถาบันวิจัยและพัฒนา
32
นาง วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
33
นาง กุลทินี ปานแดง คณะเทคโนโลยีเกษตรฯ
34
นาย กิตติศักดิ์ อัตตะชีวะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35
นาง กุหลาบ ชาติชะนะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36
นาย อดิสรณ์ เนาว์แก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
37
นาง ศิริลักษณ์ วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38
นาง ภาวนา จันทรสมบัติ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
39
นาย ธรรมศาสตร์ จันทรัตน์ คลินิกเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40
นาย เกรียงยศ ไทยช้อย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
41
นาง วิชชุลดา องอาจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154