รายชื่อผู้เข้าอบรม
ลำดับที่
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
ชื่อหน่วยงาน
 
หมายเหตุ
1
นาง สังเวียน. จินดา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
ผศ.ดร. เกรียงไกร ทองจิตติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
นาง รัตนา ชมมัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
นาง สุภาวดี แจ้งจันทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5
นางสาว ดวงใจ คำทิพย์ สำนักวิทยบริการฯ
6
นางสาว เกษฟ้า กองสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
นางสาว ปนัดดา วงศ์โสม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
นาย ขวัญชัย บุญทองเถิง งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นางสาว กัลญา กระฐินทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
นาง ลัดดา ศักดิ์เศรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
นางสาว จารุวรรณ กองสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
นาง พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี คณะวิทยาการจัดการ
13
นางสาว ประภาพรรณ บัวบาง คณะวิทยาการจัดการ
14
นางสาว รัชนีพร ลีกีรติกุล คณะวิทยาการจัดการ
15
นางสาว สุพรรษา คำวิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
16
นางสาว กัญญา สายสิงห์เทศ คณะวิทยาการจัดการ
17
นาง โศศิษฐา แดงตา คณะวิทยาการจัดการ
18
นาง อรวรรณ ดีพา คณะวิทยาการจัดการ
19
นางสาว เขมปัณฑา รัตนภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ
20
นางสาว วาสนา จันทร์ดี คณะวิทยาการจัดการ
21
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22
นาง อังคณา จันทร์แสงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23
นส.ฐะปะนีย์ บุญตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24
นาง นิภาพร นาคเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
นางสาวสุกัญญา ทับทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
นาง นิษา อินทร์พูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27
นาย สันธยา นันทพรหม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28
นางสาว สุภัคญาดา ธนัชกรวรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
29
นางสาว ศิวพร อ่อนุชุ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30
นาง ยุภา คำตะพล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31
นางสาว จุฑามาศ แก้วโยน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
นางสาว หงส์ทอง ขุยสุข คณะมนุษยศาสตร์อละสังคมศาสตร์
33
นาง วาสนา สุขประเสริฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
แสดงหน้าที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7153 ต่อ 2812 โทรสาร 0-5671-7154