O14 มาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 แนวปฏิบัติการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ - ลิ้งค์
2 ขั้นตอนการให้บริการห้องบริการอินเตอร์เน็ต - ลิ้งค์