O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 แนวปฏิบัติการใช้ดุลยพินิจ การพิจารณาค่าปรับหนังสือ - ลิ้งค์
2 แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผัน ลดหย่อน หรือยกเว้น ค่าปรับหนังสือ - ลิ้งค์