O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ - ลิ้งค์
2 รายงานผลความพึงพอใจการใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต - ลิ้งค์