O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 o คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเอกสารคู่มือหรือแนวทางการให้บริการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนัก เช่น
-กระบวนการ ขั้นตอนการรับบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
ลิ้งค์
2 o คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ -ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการห้องบริการอินเทอร์เน็ต ลิ้งค์