O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริหารของสำนัก เช่น
-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565
ลิ้งค์
2 o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565 -รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ประจำปี
พ.ศ. 2565
ลิ้งค์