O9 Social Network

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น สำนักวิทยบริการได้แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
ลิ้งค์