O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 สำนักฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลิ้งค์
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี QR-Code และลิงค์ในการให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลิ้งค์