O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานหอสมุดกลาง แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการรับยืมทรัพยากรสารสนเทศ
ลิ้งค์
2 คู่มือการปฏิบัติงานที่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานหอสมุดกลาง แนวทางการปฏิบัติงานให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ลิ้งค์
3 คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการรับหนังสือ ลิ้งค์
4 คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการส่งหนังสือ ลิ้งค์
5 ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการใช้หอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ลิ้งค์
6 ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการยืมและคืน ทรัพยากรสรสนเทศของหอสมุดกลาง พ.ศ. ๒๕๖๔ ลิ้งค์
7 ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าประกัน ค่าความเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลิ้งค์