O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง คู่มือสำหรับผู้รับบริการสมัครสมาชิกหอสมุดกลาง ลิ้งค์
2 คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง คู่มือสำหรับผู้รับบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ลิ้งค์
3 คู่มือการให้บริการหอสมุดกลาง คู่มือสำหรับผู้รับบริการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ลิ้งค์
4 คู่มือการให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ลิ้งค์
5 คู่มือการให้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต ลิ้งค์