O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 สถิติการให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการหอสมดกลาง ลิ้งค์
2 สถิติการให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติจำนวนผู้รับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ลิ้งค์
3 สถิติการให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ลิ้งค์
4 สถิติการให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (E-Database) ลิ้งค์
5 สถิติการให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติจำนวนการให้บริการสืบค้นบนเว็บ OPAC ลิ้งค์
6 สถิติการให้บริการ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566
ลิ้งค์
7 สถิติการให้บริการ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการเข้าใช้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ประจำปี 2566 ลิ้งค์
8 สถิติการให้บริการ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติการให้บริการแจ้งซ่อมบำรุง ลิ้งค์