ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการแยกคณะ ประเภท

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการครู
พนง.มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจำพิเศษ
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 11 0 11
คณะครุศาสตร์ 6 36 1 43
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 55 0 62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 60 4 76
คณะวิทยาการจัดการ 8 47 0 55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 49 0 65
รวม 51 259 22 332