ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกระดับการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
คุณวุฒิ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 6 5 11
คณะครุศาสตร์ 0 26 17 43
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 52 10 62
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 46 29 76
คณะวิทยาการจัดการ 0 40 15 55
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 33 32 65
รวม 4 207 121 332