ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ตำแหน่งทางวิชาการ
รวม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ 9 2 0 0 11
คณะครุศาสตร์ 29 12 2 0 43
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 22 1 0 61
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 28 1 0 75
คณะวิทยาการจัดการ 33 21 0 0 54
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 32 8 0 64
รวม 179 117 12 0 308