ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 6 0 6
โครงการศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0
สำนักงานอธิการบดี 3 6 23 65 61 158
คณะครุศาสตร์ 1 0 0 11 8 20
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1 0 12 14 28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 0 1 12 12 26
คณะวิทยาการจัดการ 1 0 1 13 5 20
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 0 12 9 24
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 18 13 33
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 10 1 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 20 1 21
รวม 9 9 27 194 124 363