ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สังกัดอธิการบดี 0 0 1 3 0 4
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 17 0 17
โครงการศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม 0 0 0 0 0 0
สำนักงานอธิการบดี 3 6 23 65 61 158
คณะครุศาสตร์ 7 0 0 47 9 63
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1 0 67 14 89
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 0 1 72 16 101
คณะวิทยาการจัดการ 8 0 1 60 5 74
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 2 0 61 9 88
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 1 18 13 33
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 0 10 1 11
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0 0 20 13 33
รวม 54 9 27 452 145 687