ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนแยกหน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
สังกัดอธิการบดี 3 0 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 17 17
สำนักงานอธิการบดี 65 0 65
คณะครุศาสตร์ 47 0 47
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 66 0 67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 0 72
คณะวิทยาการจัดการ 60 0 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 0 61
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 0 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 0 18
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 0 10
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 20 0 20
รวม 432 17 452