ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะ/สำนัก/สถาบัน
ประเภท
รวม
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนง.ราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ประจำมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ 45 0 0 258 21 324
สายสนับสนุน 9 9 27 194 124 363
รวม 54 9 27 452 145 687