ข้อมูลจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    ระดับ ปริญญาโท
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา-วท.ม. 2562
ปี 2562
รองศาสตราจารย์ กาญจน์ คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญ ศรีชีวิน
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
    ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี ดีปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีชฎา อุทัยดา
อาจารย์ ขนิษฐา ศรีนวล
2 สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ อัคกะบัทคาน ปาทาน
อาจารย์ นันทรักษ์ รอดเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา คุ้มทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร แท่นทอง
3 สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ ณัฐพล ปักการะนัง
รองศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ ขันผนึก
รองศาสตราจารย์ พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ คำภีระ
4 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 2560
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล อยู่สุข
นาย วรรณวัฒน์ อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรธยา แป้นวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สอนทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล จันทร์มา
5 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี กองร้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์
อาจารย์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์
6 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี กองร้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์
7 สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาสินี ดีปัญญา
อาจารย์ ขนิษฐา ศรีนวล
อาจารย์ กฤติกา บูรณโชคไพศาล
8 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรษา น้อยนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
9 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
10 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 2566
ปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล อยู่สุข
นาย วรรณวัฒน์ อินทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรธยา แป้นวงษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สอนทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล จันทร์มา
11 สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 2564
ปี 2564
รองศาสตราจารย์ สุมาลี พิมพันธุ์
อาจารย์ กานต์ แย้มพงษ์
รองศาสตราจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรางค์รัตน์ พันแสง
12 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
อาจารย์ ยุภา คำตะพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง
อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ
อาจารย์ ดร. ประยูร ไชยบุตร
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
อาจารย์ ยุภา คำตะพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงจันทร์ สีหาราช
13 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 2560
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูเกียรติ โพนแก้ว
รองศาสตราจารย์ ทิวาพร ขันผนึก
รองศาสตราจารย์ อาดุลย์ จงรักษ์
อาจารย์ กฤตวิทย์ ลิ่มกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิวัฒน์ คำภีระ
คณะครุศาสตร์
    ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ พรพิมล อ่อนศรี
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
ปี 2562
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ พรพิมล อ่อนศรี
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
ปี 2566
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
อาจารย์ กำธร คงอรุณ
2 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
ปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์ พิชญาภา ตรีวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
อาจารย์ เตือนใจ ผางคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
3 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
ปี 2562
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
ปี 2566
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
4 สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา มหาราช
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
อาจารย์ สลักจิตร คณะฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา มหาราช
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
ปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
อาจารย์ สลักจิตร คณะฤทธิ์
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
อาจารย์ พงษ์วรินทร์ เต็งยี่
5 สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
อาจารย์ พิชญา เชี่ยวภาษา
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ปี 2566
อาจารย์ พิชญา เชี่ยวภาษา
อาจารย์ สุนารี ฝีปากเพราะ
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
    ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ พรพิมล อ่อนศรี
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
ปี 2562
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ พรพิมล อ่อนศรี
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
ปี 2566
อาจารย์ สมฤทัย เย็นใจ
อาจารย์ กุณฑลีรัฐ พิมพิลา
อาจารย์ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล
อาจารย์ วิภาดา นาเลา
อาจารย์ กำธร คงอรุณ
2 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 2562
2566
ปี 2562
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพราย
อาจารย์ กติญา บุญสวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี พิศมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน เบ้าทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัน พัวพัน
ปี 2566
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพราย
อาจารย์ กติญา บุญสวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี พิศมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำฝน เบ้าทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวัน พัวพัน
3 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
ปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง
อาจารย์ พิชญาภา ตรีวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญาพร อ่อนปุย
อาจารย์ เตือนใจ ผางคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ กงเติม
4 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
ปี 2562
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
ปี 2566
อาจารย์ ศิวภรณ์ ใสโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
อาจารย์ นทีธร นาคพรหม
อาจารย์ ภูมินทร์ เหลาอำนาจ
อาจารย์ วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ
5 สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา มหาราช
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
อาจารย์ สลักจิตร คณะฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา มหาราช
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
ปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัย
อาจารย์ สลักจิตร คณะฤทธิ์
อาจารย์ วิธวรรธน์ สีชื่น
อาจารย์ พลากร ชาญณรงค์
อาจารย์ พงษ์วรินทร์ เต็งยี่
6 สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 2560
2562
2566
ปี 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมล บุญเขต
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์
อาจารย์ พิชญา เชี่ยวภาษา
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
ปี 2566
อาจารย์ พิชญา เชี่ยวภาษา
อาจารย์ สุนารี ฝีปากเพราะ
อาจารย์ นาฏอนงค์ พวงสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
อาจารย์ ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ ธนภัทร วรปัสสุ
อาจารย์ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
อาจารย์ ปิยพงศ์ บางใบ
2 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
อาจารย์ ยศวรรธน์ จันทนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรชัย ศรีสมุดคำ
อาจารย์ วาสนา วงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริยากร บัวทอง
ปี 2564
อาจารย์ สมคิด ฤทธิ์เนติกุล
อาจารย์ ยศวรรธน์ จันทนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรชัย ศรีสมุดคำ
อาจารย์ วาสนา วงศ์ษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริยากร บัวทอง
3 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 2559
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชจรี สิงห์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
อาจารย์ ศิวดล แจ่มจำรัส
4 สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา หนูช่างสิงห์
รองศาสตราจารย์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรัตว์ รัตนวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล เทียกทุม
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา หนูช่างสิงห์
รองศาสตราจารย์ ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรัตว์ รัตนวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล เทียกทุม
5 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 2559
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
อาจารย์ ศิริวรางค์ ปทุมมาศ
6 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. 2564
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การันต์ ผึ่งบรรหาร
อาจารย์ รัตนากร แสนทำพล
7 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน เรียงลาด
อาจารย์ จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
8 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 2559
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรวัฒน์ สุขเกษม
อาจารย์ นภาพร ตุ้มทองคำ
9 สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. 2562
ปี 2562
อาจารย์ สุชิรา นวลกำแหง
อาจารย์ สุธิรา เบญจานุกรม
อาจารย์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
อาจารย์ ณัฐพล ภู่ระหงษ์
อาจารย์ เดชา ด้วงมาก
10 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
อาจารย์ นฤมล วันน้อย
11 สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 2559
2563
ปี 2559
อาจารย์ ธนภัทร มะณีแสง
อาจารย์ บุษบากร คงเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ สุชาติ เขียวนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล
ปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย เครือผือ
นาย บุญสิน นาดอนดู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ ธนภัทร มะณีแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอราวัณ ชาญพหล
12 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 2559
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การันต์ ผึ่งบรรหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุนันท์ เอี่ยมแสน
13 สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. 2563
ปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสิต องอาจ
อาจารย์ เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
อาจารย์ สุชาติ เขียวนอก
อาจารย์ สุวิชา พุทธารัตน์
อาจารย์ นฤมล วันน้อย
14 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. 2564
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชจรี สิงห์พันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
อาจารย์ ศิวดล แจ่มจำรัส
15 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -วท.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ ธนภัทร วรปัสสุ
อาจารย์ พรทิศา ทองสนิทกาญจน์
อาจารย์ ปิยพงศ์ บางใบ
16 สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 2562
2566
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
อาจารย์ ศานต์ พานิชสิติ
อาจารย์ พิมพ์พรรณ ทิพยแสง
อาจารย์ สุภาพร บางใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวา
ปี 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมะ แก้วพวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิศราพร ชัยงาม
อาจารย์ อภิชาติ สุวรรณชื่น
อาจารย์ สุภาพร บางใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา เทียนนาวา
17 สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ พิพัฒน์ ชนาเทพาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธาน เรียงลาด
อาจารย์ จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว
18 สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์-วท.บ. 2565
ปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนิรัตน์ ผึ่งบรรหาร
อาจารย์ นิรุต ขันทรี
อาจารย์ ธเนศ เรืองเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ อุตมอ่าง
อาจารย์ กฤษณา เกตุคำ
19 สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ สุชิรา นวลกำแหง
อาจารย์ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
อาจารย์ เดชา ด้วงมาก
20 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. 2559
2563
ปี 2559
อาจารย์ มานะ อินพรมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวา แก้วเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุทิศ เอี่ยมใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขุนแผน ตุ้มทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
ปี 2563
อาจารย์ มานะ อินพรมมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิวา แก้วเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขุนแผน ตุ้มทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
อาจารย์ ธนวรรธน์ ท้าวนอก
21 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. 2563
ปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรวัฒน์ สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา วันชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยสิทธิ์ วันน้อย
อาจารย์ วรชัย ศรีเมือง
อาจารย์ นภาพร ตุ้มทองคำ
คณะวิทยาการจัดการ
    ระดับ ปริญญาโท
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ-บธ.ม. 2561
2566
ปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษติญา มูลศรี
อาจารย์ แก้วตา ผิวพรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว
นาง ปาณิสรา คงปัญญา
อาจารย์ เจน จันทรสุภาเสน
ปี 2566
    ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษติญา มูลศรี
อาจารย์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวัน เพชรหมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
ปี 2564
อาจารย์ ไพโรจน์ พรเจริญ
อาจารย์ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวัน เพชรหมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
2 สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ ปราณีต ใจหนัก
อาจารย์ แก้วตา ผิวพรรณ
อาจารย์ ศิริพงษ์ เหมมั่น
อาจารย์ ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสกุล
ปี 2564
อาจารย์ ปราณีต ใจหนัก
อาจารย์ ศิริพงษ์ เหมมั่น
อาจารย์ ปวิตรา โคบำรุง
อาจารย์ ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
อาจารย์ รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
3 สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. 2563
ปี 2563
อุดมศักดิ์ ศิริมังกร
อาจารย์ วิไลพร วงษ์อินทร์
สมสมัย เทือกทา
อาจารย์ กริชชัย ขาวจ้อย
อาจารย์ วิญญู พันธ์โต
4 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล พันธ์โต
อาจารย์ ชัญญภัทร นกมั่น
อาจารย์ อ้อมทิพย์ เมืองจีน
อาจารย์ กริชชัย ขาวจ้อย
ปี 2564
อาจารย์ พริมาดา บัวหลวง
อาจารย์ ชัชากร คัชมาตย์
อาจารย์ ปิยะนุช พรหมประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล พันธ์โต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพล ชะโยมชัย
5 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ วิมลวรรณ วงค์ศิริ
อาจารย์ วิไลพร วงษ์อินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
อาจารย์ เอ็ม สายคำหน่อ
อาจารย์ ชลลดา ม่วงธนัง
ปี 2564
อาจารย์ ศุภรัตน์ แก้วเสริม
อาจารย์ วิมลวรรณ วงค์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย
อาจารย์ เอ็ม สายคำหน่อ
อาจารย์ ชลลดา ม่วงธนัง
6 สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชยพิมพ์ คำเพียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ศิริ สัตย์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวดี ผกามาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา กลิ่นจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรลักษณ์ เงินมา
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชยพิมพ์ คำเพียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาลัย บุญทิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวดี ผกามาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรลักษณ์ เงินมา
7 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ. 2562
ปี 2562
อาจารย์ รักชนก สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย แสงโสดา
อาจารย์ วันฉัตร กันหา
8 สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ นันทกานต์ ศรีปลั่ง
อาจารย์ ธีรภัทร ดีเอม
อาจารย์ สุนทรีย์ รอดดิษฐ์
อาจารย์ ภรวลัญช์ มาอยู่
อาจารย์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา
ปี 2564
อาจารย์ นันทกานต์ ศรีปลั่ง
อาจารย์ ธีรภัทร ดีเอม
อาจารย์ สุนทรีย์ รอดดิษฐ์
อาจารย์ ภรวลัญช์ มาอยู่
อาจารย์ ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา
9 สาขาวิชา นิเทศศาสตร์-นศ.บ. 2565
ปี 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
อาจารย์ รักชนก สมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย แสงโสดา
อาจารย์ วันฉัตร กันหา
อาจารย์ ณัฐแก้ว ข้องรอด
10 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 2559
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรภพ บุญประกอบ
อาจารย์ จตุพร จันทร์เพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ เพชระบูรณิน
อาจารย์ วิศิษฎ์ บิลมาศ
อาจารย์ สุพิชชา โชติกำจร
11 สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ พิมพ์พร เกษดี
อาจารย์ จตุพร จันทร์เพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิพนธ์ เพชระบูรณิน
อาจารย์ วิศิษฎ์ บิลมาศ
อาจารย์ สุพิชชา โชติกำจร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ระดับ ปริญญาโท
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.ม. 2562
ปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ทองจิตติ
อาจารย์ พุทธสุดา หนุดหละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ บัวช้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธานี สุขเกษม
2 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.ม. 2563
ปี 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์
อาจารย์ นิคม โยกัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำราญ ท้าวเงิน
3 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.ม. 2564
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัทร กิจจารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ สนใจ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลวิช ลอยมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภชัย ตรีทศ
    ระดับ ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 2541
ปี 2541
    ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
ลำดับที่
สาขาวิชา
ปีหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1 สาขาวิชา พัฒนาสังคม -ศศ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ ยศวดี นิรารมย์
อาจารย์ ใจสคราญ จารึกสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรียากานต์ พรมคำ
อาจารย์ กิติยวดี สีดา
อาจารย์ จิดาภา คำตื้อ
ปี 2564
อาจารย์ ยศวดี นิรารมย์
อาจารย์ ใจสคราญ จารึกสมาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรียากานต์ พรมคำ
อาจารย์ กิติยวดี สีดา
อาจารย์ จิดาภา คำตื้อ
2 สาขาวิชา การบริหารกระบวนการยุติธรรม -ศศ.บ. 2565
ปี 2565
อาจารย์ อุไรวรรณ ศรีนารางค์
อาจารย์ สุกาญดา ทองคำ
อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
อาจารย์ อภินันท์ ทะสุนทร
อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
อาจารย์ อุไรวรรณ ศรีนารางค์
อาจารย์ สุวนิตย์ เทศนวน
อาจารย์ สุวนิตย์ เทศนวน
อาจารย์ อภินันท์ ทะสุนทร
3 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. 2559
2564
ปี 2559
อาจารย์ ชุติมา อ่ำทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
อาจารย์ วันวิสาข์ หมื่นจง
อาจารย์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
อาจารย์ จินลภัชญ์ ปรินธิรานันต์
ปี 2564
อาจารย์ ชุติมา อ่ำทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
อาจารย์ วันวิสาข์ หมื่นจง
อาจารย์ รัชนีวรรณ ประยงค์กุล
อาจารย์ จินลภัชญ์ ปรินธิรานันต์
4 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 2559
ปี 2559
อาจารย์ อภิชาติ งามรุ่งโรจน์
อาจารย์ ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี
อาจารย์ อลิสณา อนันตะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ บัวลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญจิรา เจียนสกุล
5 สาขาวิชา การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น-ศศ.บ. 2566
ปี 2566
อาจารย์ อภิญญา บำรุงจิตต์
อาจารย์ ศุภ์ธเนศ ยมสีดา
อาจารย์ พุทธสุดา หนุดหละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬา เจริญวงค์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
6 สาขาวิชา ภาษาจีน-ศศ.บ. 2563
ปี 2563
อาจารย์ ตรีศูล เกษร
อาจารย์ พรรณภรณ์ ขันธพัทธ์
อาจารย์ ศุภกร ทาพิมพ์
อาจารย์ อุษณา ทีบัว
อาจารย์ ปรีชานนท์ ปรีเลขา
7 สาขาวิชา นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศป.บ. 2561
2566
ปี 2561
อาจารย์ รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์
อาจารย์ สมศักดิ์ ภู่พรายงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ลาจันนนท์
อาจารย์ อังคณา จันทร์แสงศรี
อาจารย์ กิจติยา รวีฉัตรพงศ์
ปี 2566
อาจารย์ รัฐธนินท์ รวีฉัตรพงศ์
อาจารย์ สมศักดิ์ ภู่พรายงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ลาจันนนท์
อาจารย์ อังคณา จันทร์แสงศรี
อาจารย์ กิจติยา รวีฉัตรพงศ์
8 สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศป.บ. 2564
ปี 2564
อาจารย์ อภิชาติ งามรุ่งโรจน์
อาจารย์ อลิสณา อนันตะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ บัวลอย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทัยทิพย์ รัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญจิรา เจียนสกุล
9 สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์-ค.บ. 2564
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภาภรณ์ วรรณา
อาจารย์ นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี
อาจารย์ ภาณุวัชร์ นิรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนิฐา แสงกระจ่าง
อาจารย์ นิตยา นาคอินทร์
10 สาขาวิชา การเมืองการปกครอง-ร.บ. 2560
2565
ปี 2560
อาจารย์ ณัฐวุฒิ สุทธิประภา
อาจารย์ อภินันท์ ทะสุนทร
อาจารย์ ภาราดา ชัยนิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐิกุล แก้วงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
ปี 2565
อาจารย์ ภาราดา ชัยนิคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิษฐิกุล แก้วงาม
อาจารย์ โดมธราดล อนันตสาน
อาจารย์ ธันยมัย รังสิกรรพุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชยา เลือดชัยพฤกษ์
11 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 2560
2562
ปี 2560
อาจารย์ กนกวรรณ นวาวัตน์
อาจารย์ ณัฐชยา หุมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล
ปี 2562
อาจารย์ กนกวรรณ นวาวัตน์
อาจารย์ ณัฐชยา หุมนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพลเชษฐ์ ประชุมชัย
อาจารย์ หทัยชนก อ่างหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์
12 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารักษ์ ลือชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ อินทรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภชัย ตรีทศ
อาจารย์ ธัญญภัสร์ นนท์วัชรวัฒน์
อาจารย์ จิรโรจน์ บุญราช
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวัฒน์ อินทรประไพ
อาจารย์ วิภารัศมิ์ โฆษิตานนท์
อาจารย์ สดุดี คำมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพิศ สายบุญชื่น
อาจารย์ จิรโรจน์ บุญราช
13 สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 2559
2564
ปี 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัถฑ์ เขียวงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ อินทรสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญนลินต์ กมลนันธกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ อานี
อาจารย์ มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์
ปี 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัถฑ์ เขียวงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครือวัลย์ อินทรสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ อานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
อาจารย์ มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์