ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 72 0 0 72
2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 2 0 0 2
3 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 1 1
4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 64 0 0 64
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 925 0 0 925
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 126 17 0 143
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 368 16 0 384
8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 142 7 0 149
9 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 149 5 0 154
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 386 0 0 386
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 331 0 0 331
12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 49 49
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 1 1
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 1 1
15 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 146 17 0 163
16 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 8 8
17 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 16 0 0 16
18 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 56 0 0 56
19 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 114 0 0 114
20 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 272 23 0 295
21 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 0 0 0 40
รวมทั้งหมด 3,169 85 60 3,354