ข้อมูลนักศึกษาแยกหลักสูตร [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ลำดับที่
สาขาวิชา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท)
รวม
1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 74 0 0 74
2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 0 0 5
3 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 11 11
4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 73 0 0 73
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 996 0 0 996
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 127 62 0 189
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 395 66 0 461
8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 143 48 0 191
9 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 187 15 0 202
10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 427 16 0 443
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 347 2 0 349
12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 49 49
13 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 1 1
14 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 0 0 7 7
15 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 4 4
16 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 157 47 0 204
17 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 0 0 22 22
18 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 17 0 0 17
19 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 60 0 0 60
20 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 131 0 0 131
21 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 287 102 0 389
22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 0 0 0 41
รวมทั้งหมด 3,426 358 94 3,919