ข้อมูลนักศึกษาแยกประเภท ระดับปีการศึกษา [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ภาคปกติ ภาค กศปช. ภาคพิเศษ (ป.โท) ภาคพิเศษ (ป.เอก)
จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 4 ปี 3,166 85 0 0 3,251
2 ปริญญาตรี 5 ปี 4 0 0 0 4
3 ปริญญาโท 0 0 60 0 60
4 ปริญญาเอก 0 0 0 40 40
รวม 3,170 85 60 40 3,355