รายงานเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ [ปีการศึกษา 2567]

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
คณะโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
# สาขาวิชา จำนวนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวนอาจารย์ เงินเดือน
1 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา-ปร.ด. 18 0.00 0 0.00
2 สาขาวิชา การบริหารการศึกษา-ค.ม. 49 0.00 0 0.00
รวม 67 0.00 0 0.00
รวม 67 0.00 0 0.00