ระบบสารสนเทศทางการบริหารงาน

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ มีระบบดังนี้ 1.ระบบงานทะเบียน2.ระบบการบริหารงบประมาณ3.ระบบพัสดุและการบริหารสินทรัพย์ 4.ระบบงานการเงิน5.ระบบการบัญชี6.ระบบต้นทุนต่อหน่วย7.ระบบบัญชีเงินเดือน 8.ระบบบริหารงานบุคลากร9.ระบบงานธุรการ10.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 11.ระบบทะเบียนและวัดผล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบงานสารบรรณหรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบหนึ่งที่ได้พัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้แทนการปฏิบัติงานด้วยสมุดทะเบียน แต่ยังคงรักษาและยึดถือ รูปแบบ วิธีการ ไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เป็นระบบที่ใช้ควบคุม และติดตามเอกสาร หนังสือราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ

 • ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและนำผลการประเมินนี้ไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป


ระบบทะเบียนและวัดผลทางการศึกษา

 • ระบบทะเบียนและวัดผลทางการศึกษา เป็นระบบที่ให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อให้ให้บริการข้อมูล ด้านการเรียน การสอน และการวัดผล เป็นต้นระบบ ECLASS ROOM ON DEMAND

 • เว็บไซต์การเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสื่อและข้อมูลการบรรยายของอาจารย์ได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังช่วยด้านการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน อันจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับมหาวิทยาลัยฯ

ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

 • ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับให้บริการนักศึกษาเพื่อค้นหารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน


ระะบบประชุมออนไลน์ สภามหาวิทยาลัย

 • ระบบแสดงข้อมูลการประชุม วาระการประชุม และแสดงมติการประชุม และข้อมูลการประชุมย้อนหลังทั้งหมดของการประชุมสภามหาวิทยาลัยระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำรวจข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทำเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนี้วัดของการรายงานผลและความต้องการข้อมูลของหน่วยงาน การประเมินคุณสมบัติที่องค์กรหรือผู้จ้างงานต้องการจากบัญฑิต

ระบบสถิตินักศึกษา

 • มีข้อมูลทางสถิติดังต่อไปนี้
  - นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด , นักศึกษาเข้าใหม่ (แยกตามคณะ, หลักสูตร), นักศึกษาปกติทั้งหมด, นักศึกษาปกติทั้งหมด (แยกตามคณะ,หลักสูตร)
  - ข้อมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 - 2555

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 • แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต


CHE QA Online ( สกอ.)

 • CHE QA Online (Commission on Higher Education Quality Assessment online system คือ ระบบ
  ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลศิลปะวัฒนธรรม

 • ความเป็นมา
  แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานโครงการศิลปะและวัฒนธรรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวม โดยแยกเป็นประเภทโครงการ ประเภทงบประมาณ ที่สามาถให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประเมินตนเอง (SAR) ในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน


Microsoft DreamSpark

 • Microsoft DreamSpark เป็นโครงการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาควิชา STEM (S = Science, T=Technology, E=Engineering, M=Mathematics) เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ที่แจกโปรแกรมให้ อาจารย์,นักศึกษาและบุคลากร ได้ใช้โปรแกรมกันฟรีๆ สำหรับซอฟท์แวร์ที่มีให้ดาวน์โหลดในโครงการนั้นมีทั้งสิ้น 192 รายการ สำหรับผู้ที่สนใจกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและยืนใบสัมครที่ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 เบอร์ติดต่อภายใน 2841-2843 และ 3999

ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

 • แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ

Copyright 2013© งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.