ระบบสารสนเทศทางการบริหารงาน

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณ มีระบบดังนี้ 1.ระบบงานทะเบียน2.ระบบการบริหารงบประมาณ3.ระบบพัสดุและการบริหารสินทรัพย์ 4.ระบบงานการเงิน5.ระบบการบัญชี6.ระบบต้นทุนต่อหน่วย7.ระบบบัญชีเงินเดือน 8.ระบบบริหารงานบุคลากร9.ระบบงานธุรการ10.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 11.ระบบทะเบียนและวัดผล

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบงานสารบรรณหรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบหนึ่งที่ได้พัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้แทนการปฏิบัติงานด้วยสมุดทะเบียน แต่ยังคงรักษาและยึดถือ รูปแบบ วิธีการ ไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เป็นระบบที่ใช้ควบคุม และติดตามเอกสาร หนังสือราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ระบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ

 • ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและนำผลการประเมินนี้ไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน


ระะบบประชุมออนไลน์ สภามหาวิทยาลัย

 • ระบบแสดงข้อมูลการประชุม วาระการประชุม และแสดงมติการประชุม และข้อมูลการประชุมย้อนหลังทั้งหมดของการประชุมสภามหาวิทยาลัยCHE QA Online ( สกอ.)

 • CHE QA Online (Commission on Higher Education Quality Assessment online system คือ ระบบ
  ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ฐานข้อมูลศิลปะวัฒนธรรม

 • ความเป็นมา
  แหล่งข้อมูลที่รวบรวมผลงานโครงการศิลปะและวัฒนธรรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรวม โดยแยกเป็นประเภทโครงการ ประเภทงบประมาณ ที่สามาถให้บริการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 • การประเมินตนเอง (SAR) ในระดับสถาบัน คณะและหน่วยงาน


ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

 • แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบ


Copyright 2013© งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.