.
.

ลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City

คำอธิบายคอร์ส

         อบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

จำนวนที่รับ 30 คน

จำนวนสำรอง 10 คน

วันที่/เวลา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.00 น.

สถานที่อบรม

ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/49ncytj

ลงทะเบียน

นาย นาง นางสาว