รายชื่อผู้ลงทะเบียน


หลักสูตรที่ 5 “การสร้าง Sticker Line ง่าย ๆ ด้วย Line Creators Market”
 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน แบบประเมิน หมายเหตุ
1 นางสาวกัญญ์กุลณัช พีรชาอัครชัย คณะวิทยาการจัดการ
2 นายกฤษฎิ์สรัล รุจิรภัชปณัยภพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
3 นายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญ โรงเรียนบ้านบง
4 นางสาววาสนา จันทร์ดี คณะวิทยาการจัดการ
5 นางสาวประภาพรรณ บัวบาง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
6 นางสาวธนิถา ทีปกรนราพิตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามเพิ่มทรัพย์
7 นายอดิสรณ์ เนาว์แก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิ่นขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9 นางสาวยุพา เหล็กเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางขนิษฐา บุญทองเถิง โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
13 สิบเอกนิติศาสตร์ เหง้าสารี องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
14 นายพัชรพนธ์ ยอดและ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
15 นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี คณะวิทยาการจัดการ
16 นายนายจำรัส ด้วงดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา กองนโยบายและแผน
18 นางจีรนัน นูตา ติ้ววิทยาคม
19 นางสาวสุธาภรณ์ ปาเจริญ บ้านสวนปู่กะย่าไฮโดรฯฟาร์ม
20 นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล คณะวิทยาการจัดการ
21 นางมัทนา จันทร์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
22 นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 นางศิริลักษณ์ วรปัสสุ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 นางสาววิไล สุกแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 นางกุลทินี ปานแดง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 นางสาววิรงลอง ทองขาว คณะเทคโนโลยีการเกษตร
27 นายกิตติศักดิ์ อัตตะชีวะ คระเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น กองนโยบายและแผน
29 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง สื่อข่าวออนไลน์​ "เพชรบูรณ์​อีนิวส์" /สมาคมสมาพันธ์​สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์​
30 นางสาวสุภัทฉรี พรมมี กองนโยบายและแผน
31 นายวินัย เชื่อมวราศาสตร์
32 นางสาวกวินธิดา รู้เกณฑ์ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
33 นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
34 นางอิศราพร ชัยงาม คณะครุศาสตร์
35 นางจารุณีย์ พัฒนสิริบุญ รร.บ้านเขาชะโงก
36 นายจีระกานต์ พัฒนสิริบุญ รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม
37 นางสาวกนิษฐ์ กรนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรื
38 นายประกายแก้ว กู่สันเทียะ -
39 นางสาวขวัญจิตต์ อนุกุูลวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
40 นายอภิรักษ์ อุ่นดี สำนักวิทยบริการ
41 นางสุวณีย์ สุขสี ร.ร.หล่มสักวิทยาคม
42 นายออมสิน พรมแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43 นางณัฐยา สุโนพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
44 นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
45 นางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total 45 Record : 1 Page : 1