O18 E-Service

ลำดับที่ รายละเอียด รายละเอียดข้อความ ลิงก์ / ไฟล์เอกสาร
1 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการแสดงช่องทางการขอรับบริการ ผ่านออนไลน์
เช่น
-ระบบแนะนำหนังสือใหม่
ลิ้งค์
2 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน -บริการสืบค้นทรัพยากรผ่านเว็บ OPAC ลิ้งค์
3 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน -ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS ลิ้งค์
4 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน -ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลิ้งค์
5 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน -หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลิ้งค์
6 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ระบบบริหารโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ลิ้งค์
7 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลิ้งค์
8 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลิ้งค์
9 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ระบบจองทรัพยากร ในห้องบริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต เช่น จองคอมพิวเตอร์ และรับรหัสจอง ลิ้งค์
10 แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เว็บไซต์หลักของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลิ้งค์