.
.

ลงทะเบียน

หัวข้ออบรม

หลักสูตรที่ 5 “การสร้าง Sticker Line ง่าย ๆ ด้วย Line Creators Market”

คำอธิบายคอร์ส

         ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้าง Sticker Line และนำไปขายประกอบอาชีเสริมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ 100 คน

จำนวนสำรอง 100 คน

วันที่/เวลา

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม

ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบียน

นาย นาง นางสาว